Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych Kancelarii Radcy Prawnego Doroty Tarnowskiej (”Kancelaria”) w Aleksandrowie Łódzkim.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

W niniejszym dokumencie – Zasady Przetwarzania Danych Osobowych („Zasady”) Kancelaria prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej i innych serwisów Kancelarii, w tym sposób ich ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa.

Jako Administrator Państwa danych osobowych, zobowiązujemy się do należytej ochrony informacji i danych osobowych, dotyczących Klientów.

Kancelaria ze względu na świadczenie usług prawnych, przetwarza dane osobowe nie tylko Klientów, lecz również innych podmiotów, w szczególności pracowników Klientów, osób reprezentujących Klientów przy zawieraniu umowy z Kancelarią i jej realizacji, dane osobowe stron procesowych i świadków. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Dorota Tarnowska – radca prawny prowadzący Kancelarię radcy prawnego Dorota Tarnowska, przy ul. Franin 9, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail: tarnowska.dorota@gmail.com i numeru tel.: +48 607196368.
 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie zawartej umowy, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO). Przetwarzanie danych osobowych Klientów Kancelarii odbywa się w celu wykonania zawartej umowy i świadczenia pomocy prawnej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii i w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, prowadzenia wewnętrznych czynności administracyjnych, raportowych oraz archiwizacyjnych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Kancelarii w celu prowadzenia działań marketingowych przez Kancelarię stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne ale niezbędne dla celu wykonania umowy i świadczenia usług doradztwa prawnego.

Dane osobowe Klientów Kancelarii będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub okres niezbędny do świadczenia pomocy prawnej oraz dodatkowo po zakończeniu ww. okresu w niezbędnym zakresie przez okres przedawniania roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora. Po upływie ww. okresu dane osobowe zostaną usunięte przez Kancelarię.

Odbiorcami danych osobowych Klientów są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług marketingowych, a także podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe oraz biura rachunkowe.

Dane Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich.

Klientom przysługuje prawo do żądania do Administratora:

 1. dostępu do podanych przez Klientów danych osobowych, które dotyczą tych Klientów, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3 RODO (art. 15 RODO);
  2. sprostowania danych (art. 16 RODO);
  3. usunięcia podanych przez Klientów danych osobowych tj. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klientów (art. 18 RODO);
  5. przeniesienia danych osobowych Klientów (art. 20 RODO);
  6. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klientom przysługuje ponadto prawo – w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na lub prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Klientów objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe prawa Klienci mogą realizowań w następujący sposób:

 1. poprzez kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych pod numerem telefonu +48 607 196 368 lub za pośrednictwem adresu e-mail: tarnowska.dorota@gmail.com.
  2. poprzez przesłanie pisemnego żądania na adres siedziby Administratora: ul. Franin 9, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Klienci mają prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe Klientów nie będą profilowane. Wobec danych osobowych Klientów Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.

Administrator zobowiązuje się do regularnej weryfikacji niniejszego dokumentu, a także jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: aktualizację przepisów w zakresie ochrony danych osobowych lub wytycznych państwowych lub europejskich organów nadzorczych i kontrolnych. Kancelaria zastrzega również możliwość zmiany niniejszego dokumentu w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Klientów.